แก้ไขข้อมูลลงทะเบียนรับวัคซีนจาก นนท์ booster / นนท์ Link / นนท์ Refresh

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลผู้ลงทะบียน “นนท์ booster / นนท์ Link / นนท์ Refresh”

หมายเหตุ: – ไม่อนุญาตให้แก้ไขเลขที่บัตรประชาชน เนื่องจากถูกนำไปอ้างอิงในการกำหนดนัดของท่านลงสล๊อตแล้ว
– ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลสนามและวันที่นัดฉีด เนื่องจากระบบได้กำหนดนัดของท่านลงสล๊อตแล้ว
– หากท่านไม่สะดวกในการเข้ารับวัคซีนในวันที่นัดดังกล่าว กรุณาทำการยกเลิกนัด เพื่อสละคิวให้ผู้ที่เข้าเงื่อนไขท่านอื่น ๆ
❖ สถานที่ที่ท่านพักอาศัยอยู่หรือทำงานอยู่ใน จ. นนทบุรี
❖ ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
เพศ*
คำนำหน้า*
วัน เดือน ปี เกิด*
– หากไม่ทราบวันที่เกิด ให้เลือกวันที่ “1”
– หากไม่ทราบเดือนเกิด ให้เลือก “มกราคม”
(กรอกเฉพาะตัวเลข ติดกัน)
❖ ประวัติการรับวัคซีน COVID-19
เข็มที่ 1:
* ผู้ที่เลือกลงทะเบียนประเภท นนท์ Refresh ให้เลือก วัคซีนที่ได้รับเข็ม 1 เป็น “นนท์ Refresh มีประวัติติดเชื้อ”, สถานที่ได้รับการฉีด เข็มที่ 1 เป็น “สถานที่ ที่ท่านติดเชื้อ” และ วันที่ได้รับ เข็มที่ 1 เป็น “วันที่ท่านตรวจพบว่าติดเชื้อ”
เข็มที่ 2:
* ผู้ที่เลือกลงทะเบียนประเภท นนท์ Booster ต้องกรอกข้อมูลประวัติวัคซีนเข็ม 1 และ เข็ม 2 ด้วย
❖ สนามและวันที่นัดฉีดตามที่ลงทะเบียนไว้
โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ก่อนคลิกปุ่ม “บันทึกการแก้ไขข้อมูล”