📢ขอเชิญ เด็กอายุตั้งแต่ 5-11 ปี ที่ได้ลงทะเบียนผ่าน "นนท์ kids" ลงทะเบียนยืนยันการฉีดตามความสมัครใจ

1.เด็กอายุ 5-11 ปี ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม สามารถเลือก วันฉีด และ รอบเวลาการฉีดได้เอง ตั้งแต่วันที่ 14 กพ 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

2.เด็กอายุ 6-11 ปี ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน Sinovac สามารถเลือก สนามฉีด วันฉีด และ รอบเวลาการฉีด ได้เอง ตั้งแต่วันที่ 18 กพ 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

📌*** การฉีดวัคซีนชนิดใดๆ เป็นความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด ***

📌 สำหรับ เข็ม 2 ทุกท่านจะได้รับใบนัดหมายจากสนามฉีด ในวันฉีดวัคซีนต่อไป

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน