แก้ไขข้อมูลผู้ลงทะเบียน

หมายเหตุ: * (เครื่องหมายดอกจัน) หมายถึง ข้อมูลที่ต้องระบุให้ครบถ้วน

❖ สถานที่ที่ท่านพักอาศัยอยู่หรือทำงานอยู่ใน จ. นนทบุรี

❖ ข้อมูลส่วนตัว

(ไม่อนุญาตให้แก้ไขเลขที่บัตรประชาชน)
เพศ*
คำนำหน้า*
วัน เดือน ปี เกิด*
- หากไม่ทราบวันที่เกิด ให้เลือกวันที่ "1"
- หากไม่ทราบเดือนเกิด ให้เลือก "มกราคม"
(กรอกเฉพาะตัวเลข ติดกัน)

❖ เลือกสนามฉีด ที่สะดวกในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

เลือกสนามฉีดวัคซีน และเวลาในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ท่านสะดวกในการฉีด
หมายเหตุ: ในการนัดหมายฉีดวัคซีน สนามฉีดและเวลาอาจไม่ตรงกับที่ท่านเลือกไว้ ขึ้นอยู่กับจำนวนของวัคซีนที่แต่ละสนามที่ได้รับ
กรุณาติดตามประกาศนัดหมายการฉีดวัคซีน และตรวจสอบรายละเอียดสนามฉีดและเวลาของท่านอีกครั้ง

โปรดตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน ให้ถูกต้องก่อนบันทึกการแก้ไข